Healthy Skin And Skincare


Warning: Undefined array key "tie_hide_meta" in /srv/users/apk-free/apps/apk-free/public/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/users/apk-free/apps/apk-free/public/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

Healthy Skin And Skincare – Göz saglygyna üns beriň. Gözüňize gowy ideg etmek, garranyňyzda umumy saglygy goramaga kömek edip biler.

Takmynan 6,4 million adamda katarakt, gözüň zeperlenmegi ýa-da glaukoma ýaly çynlakaý görüş ýa-da göz keseli bardy. Bular müňýyllyk nesliň iki göterimine, umumy nesliň alty göterimine we ösýänleriň 20 göterimine täsir edýär. Çyn görüş ýa-da göz keseli bolan agzalar umumy saglygy goraýyş çykdajylary üçin öz nesilleriniň beýleki agzalaryna garanyňda 40 bilen 90 göterim köp töleýärler.

Healthy Skin And Skincare

Healthy Skin And Skincare

Gözüň ýaramazlygy uzak wagtyň dowamynda size täsir edip biler. Çyn görüş ýa-da göz keselleri bilen kesellän agzalar gyssagly kömek otagyna baryp ýa-da hassahana ýerleşdirilip, newrologiki keselden, awtoimmun keselinden, insultdan, böwrek ýetmezçiliginden we süýji keselinden has köp ejir çekýärler. Çyn göz ýa-da göz keseli, iki ýyldan gowrak sagdyn ömrüň ýitmegine sebäp bolup biler.

Zo® Skin Health Daily Skincare Program

Çeşme: saglyk görkezijisi 2018. işiň ätiýaçlandyrylan agzalary. Derňew diňe lukmançylyk talaplary arkaly kesgitlenen görüş ýa-da göz şertlerini öz içine alýar.

Kesel öýlerine ideg düşünjesi tutuş ýurt boýunça ýaýramagyny dowam etdirýär, sebäbi üpjün edijiler idegiň hilini ýokarlandyrmagyň bir wagtyň özünde hassalar üçin umumy çykdajylary azaldyp biljekdigini görkezýärler.

“Super Mawy Haç” (A) birleşigi, Amerikanyň käbir möhüm saglygy goraýyş meselelerini çözýär we Aspen Ideas: Kolorado ştatynyň Aspen şäherinde saglyk (2022-nji ýylyň iýuny) atly dürli sessiýalar arkaly esasy gyzyklanýan taraplaryň arasynda saglyk deňligi gepleşiklerini ösdürýär. dowam etdi. ).

“Mawy haç” we “Super gök” kompaniýalary bahalary deňeşdirmegi ýeňilleşdirmek, proseduralaryň we / ýa-da neşe serişdeleriniň mümkin bolan çykdajylaryny bahalandyrmak we netijede hassalar üçin pul tygşytlamak üçin döredilen çykdajylaryň aýdyňlygy gurallaryny bermäge borçlanýar. Bu sanly çözgütler elýeterliligi goldaýar we şahsyýetler we maşgalalar üçin saglygy goraýyşy kynlaşdyrýar. Ine käbir mysallar: Keseller we çynlakaý şertler ähli amerikalylaryň saglygyna täsir edýär. Amerikanyň “Mawy Haç Mawy galkan saglygy” infografikasy, 46 ýaşdan 64 ýaş aralygyndaky kataraktany we kataraktany öz içine alýan göz saglygynyň has köp ýaýrandygyny we köplenç insult we süýji keseliniň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydygyny görkezýär.

Ways To Improve Skin Health

Gözüňize gowy ideg etmek umumy saglygy goramaga kömek edip biler. 2016-njy ýylda takmynan 5,6 million adamda katarakt, göz operasiýasy ýa-da glaukoma ýaly çynlakaý göz ýa-da göz keseli bardy. 18 ýaşdan 44 ýaş aralygyndaky agzalaryň 3 göteriminde göz ýa-da çynlakaý göz keseli, 45 ýaşdan 64 ýaş aralygyndaky agzalaryň 20 göterimi bar. Görüşde kynçylyk çekýän ýa-da äýnekli agzalar umumy saglygy goraýyş çykdajylary üçin ýylda 2 esse köp töleýärler.

Gözüň ýaramazlygy uzak wagtyň dowamynda size täsir edip biler. Çyn görüş ýa-da göz keselleri bilen kesellän agzalar gyssagly kömek otagyna ýa-da hassahana gitmekden 2 esse, awtoimmun keselinden, insultdan, böwrek ýetmezçiliginden we süýji keselinden has köp ejir çekýärler. Çynlakaý görüş ýa-da göz keseli, 2 ýyldan gowrak sagdyn ömrüň ýitmegine sebäp bolup biler.

© 2018 Mawy Haç Mawy galkan birleşigi. Rightshli hukuklar goralandyr. “Blue Cross Blue Shield” hemişelik “Blue Cross” we “Blue Shield” kompaniýalarynyň birleşmesi. https: /// Amerikanyň saglygy

Healthy Skin And Skincare

Kesel öýlerine ideg düşünjesi tutuş ýurt boýunça ýaýramagyny dowam etdirýär, sebäbi üpjün edijiler idegiň hilini ýokarlandyrmagyň bir wagtyň özünde hassalar üçin umumy çykdajylary azaldyp biljekdigini görkezýärler.

Essential Skincare Tips For Summer

Awtory: Kim Kuk

2020-nji ýylyň mart aýyndan bäri uzak we kyn syýahat boldy. COVID-19 netijesinde ABŞ-da 650,000 töweregi adamy ýitirdik.

Alabamanyň Bibb etrabynyň oba ýerlerindäki Bibb lukmançylyk merkezi diňe bir gyssagly kömek otagyny açman, özüni gülläp ösýän saglygy goraýyş ulgamyna öwürmegiň ýoluny tapdy. Olaryň üstünlikleri, tutuş ýurt boýunça oba hassahanalarynyň ýapylýan ýa-da kynçylyk çekýän döwründe ýüze çykýar. Bibb, jemgyýetleriniň saglygyny goramakda has möhüm rol oýnap biljek beýleki oba hassahanalary üçin görelde bolup biler. “Amerikanyň saglygy” podkastynyň bu bölüminde Bibb lukmançylyk merkeziniň bu kynçylyklary nädip ýeňýändigini öwreniň.

Healthy hair and skin, healthy skincare spa denver, great skin spa and skincare, healthy skincare, healthy skincare spa, healthy skincare routine, healthy and glowing skin, healthy skincare by sima, healthy hair skin and nails, skincare routine for acne and oily skin, skin and tonic skincare, skincare routine for healthy skin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *